ŽELEZNICE A SILNICE

Profesní skupina se zabývá projektováním železničního svršku a spodku, nástupišť, přejezdů, zpevněných ploch, tramvajového svršku, příjezdných komunikací a silnic.

Železniční svršek

Projekt pro rekonstrukci železničního svršku je na každé stavbě základní kostrou pro projektování v ostatních profesích. Návrh koncepce sleduje požadavky zadavatele (zvýšení rychlosti, prodloužení délek kolejí, zlepšení technického stavu). Vytyčovací schéma železničního svršku na koridorových tratích musí umožňovat také provoz souprav s naklápěcí technikou vozové skříně rychlostí až o 30% vyšší než klasické soupravy. Na těchto tratích jsme v posledních letech projektovali vytyčovací schémata pro svršek v celkové délce 260km, z převážné části již realizovaný. Mimo železniční koridory a ostatní rekonstrukce v síti ČD jsou významnou položkou rekonstrukce i navrhování nových vlečkových kolejišť.

Tramvajový svršek

Při přestavbách tramvajové sítě v městě Brně realizujeme projekty jak pro rekonstrukci stávajících tratí, tak úpravy vyvolané výstavbou silničních obchvatů.

Přejezdy

Návrh přejezdových konstrukcí patří mezi ty části projektu, na které se soustředí pozornost veřejnosti i orgánů činných ve stavebním řízení. Technický návrh v souladu s platnou technickou normou a vzorovými listy zajišťujeme při použití různých druhů materiálů přejezdové konstrukce v závislosti na zatížení komunikace a požadavku investora.
Při rekonstrukci přejezdu navrhujeme i úpravu návazných částí komunikací včetně křižovatek.

Železniční spodek

Projekt železničního spodku sleduje zvýšení únosnosti vrstev pod železničním svrškem. Provádíme návrh konstrukce pražcového podloží (výměna stávající zeminy kamenivem nebo chemická stabilizace) i odvodnění trati. Terénní úpravy spojené s těmito pracemi, jakož i tvar nového tělesa při novostavbách, navrhujeme pomocí počítačového programu MOSS (Modelling of string surfaces), který umožňuje počítačové modelování stávajícího i navrhovaného terénu včetně generování příčných a podélných řezů i výpočtu kubatur.

Nástupiště

Při rekonstrukcích železničních stanic je významnou složkou zvýšení bezpečnosti cestujících. Při návrhu nových nástupištních konstrukcí se zvýšenou hranou pro usnadnění nástupu a výstupu navrhujeme v souladu se zákonem takové konstrukce, které umožní přístup i osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. Pro nástupištní konstrukce jsme zpracovali vzorové listy, platné v celé síti ČD od roku 2000.
Součástí návrhu je i informační systém - piktogramy dle nové technické normy odpovídající standartám EU.

Zpevněné plochy

Projektanti profesní skupiny mají velké zkušenosti s navrhováním zpevněných ploch včetně odvodnění a to nejen v souvislosti s investičními akcemi Českých drah, ale i na stavbách jiných investorů (parkoviště, nákladiště, čerpací stanice PHM, chodníky).

Příjezdné komunikace, silnice

Projektování pozemních komunikací je důležitou složkou naší projekční práce. Realizované projekty souvisely většinou s úpravou nebo výstavbou vyvolanou zřízením nových mimoúrovňových křížení s drahou nebo rekonstrukcemi stávajících vozovek po ukončení stavby.

Projekční činnost Geodetická činnost Inženýrská činnost Copycentrum
 
Železnice a silnice kontakt
Profesní vedoucí: Ing. Petr Rotschein
Telefon: +420 972 625 878
E-mail: protschein@sudop-brno.cz