Reference

Název stavby: Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ Šatov - Znojmo

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Hlavní inženýr projektu: Ing. Radoslav Molák

Fáze přípravy: Přípravná dokumentace (DUR) - 2007, Projekt stavby (DSP, DPS, DVZ) – 2008, Autorský dozor - 2009

Investiční náklady: 1,5 mld. Kč

Termín realizace: 05/2008 – 11/2009

Stručný popis stavby:

Projekt řeší předelektrizační úpravy a vlastní elektrizaci v traťovém úseku Šatov – Znojmo (délky 11,161 km) a vybraných kolejí v žst. Znojmo, jakož i ochranu sdělovacího a zabezpečovacího zařízení před vlivy střídavé trakce v úsecích Znojmo – Olbramkostel a Znojmo – Hodonice. Elektrizace trati byla navržena střídavým trakčním systémem rakouských drah, t.j.  15 kV 16 2/3 Hz s napájením z rakouské strany a navazuje na již dříve elektrizovaný úsek st.hr. ČR/Rakousko – Šatov.
V úseku Šatov – Znojmo se trať uvedla do stavebně technického a provozního stavu tak, aby byla odstraněna dopravní omezení a byla umožněna vlastní elektrizace. Provedla se kompletní rekonstrukce železničního svršku, spodku a mostních objektů, vybudovala se nová kabelová sdělovací a zabezpečovací vedení, jakož i trakční vedení. Realizací stavby nebyl změněn stávající charakter železniční tratě.
Konfigurace terénu neumožnila výraznější zvýšení rychlosti oproti současnému stavu. Při návrhu byla odstraněna lokální rychlostní omezení na znojemském viaduktu (30 km/h) s tím, že stávající maximální rychlost 70km/h byla zvýšena na 90km/h.

V žst. Znojmo bylo vybudováno nové ostrovní nástupiště výšky 550mm nad TK a délky 300m, stávající nástupiště u výpravní budovy bylo rekonstruováno. Ve stavbě je zahrnuta rekonstrukce 8 mostů a 13 propustků. Nejvýznamnější z nich je tzv. Znojemský viadukt s příhradovou ocelovou nosnou konstrukcí s horní mostovkou délky 220 m a výškou 49 m nad Dyjí. Tato nemovitá kulturní památka je evidována v Ústředním seznamu kulturních památek pod reg. č. 49007/7-8418.
Bylo zrekonstruováno 12454 bm železničního svršku vč. 13 výhybek s elektrickým ohřevem výměn a vybudováno 12,8 km trakčního vedení. Dále tyto práce vyvolaly potřebu rekonstrukce sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, ale i silnoproudých rozvodů a technologie.

Projektu stavby byla udělena tato významná ocenění:

  • Cena ČKAIT v kategorii Projekty a technologie realizované v roce 2008
  • 1. místo v soutěži MD ČR „Česká dopravní stavba a technologie roku 2008“
  • Čestné uznání ČKAIT 2009 – Cena inženýrské Komory
  • Cena Ministra dopravy ČR v kategorii „Mostní dílo roku 2009“

Popis projektu na stránkách objednatele

 

Projekční činnost Geodetická činnost Inženýrská činnost Copycentrum