Reference

Název stavby: Modernizace trati Brno - Přerov, I. etapa Blažovice - Nezamyslice

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Hlavní inženýr projektu: Ing. Radoslav Molák

Fáze přípravy: Přípravná dokumentace (DUR) – 2010

Investiční náklady: 21 mld. Kč

Termín realizace: v přípravě, předpoklad 2016 –2019

Stručný popis stavby:

Železniční spojení Brno - Přerov je uvedeno v „Rozhodnutí č. 884/2004/EC, příloha III.“ Evropské unie a patří k přednostním projektům v rámci železniční osy č. 23 „Gdaňsk – Varšava – Brno/Bratislava – Vídeň“.

Přípravná dokumentace (DÚR) řeší 1. část modernizaci traťového úseku Brno – Přerov a to úsek Blažovice – Nezamyslice, délky 37,3 km, který je jednokolejný a z pohledu přepravních proudů tvoří na trati Brno – Přerov dopravní hrdlo. Je navržena kompletní rekonstrukce železniční trati vč. jejího zdvoukolejnění pro vmax = 200 km/h (v 88% délky trati). Z pohledu vedení trati mezi dopravnami se jedná o novostavbu. Součástí projekčních prací bylo i posouzení dopadů stavby na životní prostředí (EIA).

Bude vybudováno 88 826 bm železničního svršku vč. 139 výhybek s elektrickým ohřevem výměn a 116,5 km trakčního vedení. Bude rekonstruováno či nově vybudováno 51 mostních objektů vč. dvou estakád délky 206 m a 451 m, 15 propustků a 4 nové železniční tunely délky 980 m, 700 m, 650 m a 390 m. Dále tyto práce vyvolaly potřebu rekonstrukce sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, ale i silnoproudých rozvodů a technologie vč. výstavby nové napájecí stanice ve Vyškově. Bude položeno 130 km silových a 94 km sdělovacích kabelů.

Výše uvedená stavba umožní zvýšit především propustnost trati tak, že bude umožněno zavedení taktové osobní doprava, která se stane páteří IDS JMK ve východním směru. Tato doprava je dnes provozována autobusy.

Po dobudování návazných úseků do Brna, Olomouce a Přerova bude dosaženo předepsaných systémových jízdních dob. Stávající jízdní doba v úseku Brno – Olomouc bude zkrácena z 80,5 min na 55 min, v úseku Brno – Přerov bude zkrácena z 76 min na 35,5 min a v úseku Brno - Ostrava bude zkrácena ze 123 min na 82,5 min.

Popis projektu na stránkách objednatele

Vizualizace

 

Projekční činnost Geodetická činnost Inženýrská činnost Copycentrum