Reference

Název stavby: Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 1. stavba

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Hlavní inženýr projektu: Ing. Jiří Molák, Ing. Radoslav Molák

Fáze přípravy: Přípravná dokumentace (DUR) – 2004, Projekt stavby (DSP, DPS, DVZ) – 2007, Autorský dozor – 2010

Investiční náklady: 2,7 mld. Kč

Termín realizace: 10/2007 – 04/2010

Žst. Břeclav je z pohledu mezinárodní i vnitrostátní železniční dopravy jedním z vůbec nejdůležitějších dopravních uzlů spojujícím I. tranzitní železniční koridor (TŽK) Děčín – Břeclav a II. TŽK Břeclav – Petrovice. Naše národní koridory jsou součástí Panevropských koridorů č. IV. a VI. a v rámci evropské sítě TEN-T jsou součástí prioritní železniční osy č. 22 (Atény – Sofie – Budapešť – Vídeň – Praha – Drážany – Norimberk) a osy č. 23 (Gdaňsk – Varšava – Brno/Bratislava – Vídeň).

V současné době denně železniční stanicí projíždí 293 vlaků osobní a 403 vlaků nákladní dopravy. Z hlediska importu a exportu České republiky projíždí železniční stanicí 25 % železniční nákladní dopravy.

Projekt stavby řeší kompletní rekonstrukci jižního a severního zhlaví stanice a dále kompletní rekonstrukci osobní stanice a přednádraží na vmax = 120 km/h s celkovou stavební délkou 6 km. Střední zhlaví bude spolu s technologií staničního zabezpečovacího zařízení rekonstruováno v návazné 2. stavbě. Dále byla navržena rekonstrukce všech ostrovních nástupišť a výstavba nových nástupišť 1B a 4, vč. rekonstrukce podchodu pro cestující. Součástí stavby je také rekonstrukce mostu přes Bratislavskou ulici vč. výstavby podchodu pro pěší a rekonstrukce 5-ti kolejného mostu přes Dyji dl. 79,5 m. V pozemním stavitelství je kromě protihlukových stěn dl. 230 m, pozemních objektů na nástupištích a zastřešení všech nástupišť významná především třípodlažní přístavba ústředního stavědla s obestavěným prostorem 2665 m3.

Bylo zrekonstruováno 21 747 bm železničního svršku vč. 51 výhybek s elektrickým ohřevem výměn a 79,4 km trakčního vedení. Dále tyto práce vyvolaly potřebu rekonstrukce sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, ale i silnoproudých rozvodů a technologie. Bylo položeno 18 km silových a 14 km sdělovacích a zabezpečovacích kabelů.

Osvětlení prostoru stanice bude zajištěno především svítidly umístěnými na trakčních podpěrách. Novinkou v rámci České republiky bude ovšem koncepce dálkového ovládání železniční infrastruktury. Tento systém zajišťuje dálkové ovládání všech drážních energetických zařízení. V žst. Břeclav bude navíc instalováno celkem 30 ks zásuvkových stojanů 400/230V a 10 ks topných stojanů 3kV, 50Hz . Ty budou pravidelně využívány různými železničními dopravci a dalšími subjekty, podílejícími se na zajištění železničního provozu v uvedené stanici. Vzhledem k velkému počtu odběratelů a různorodým požadavkům na místo a délku jejich připojení vyvolala tato skutečnost potřebu nasadit systém dálkového odečtu spotřeby elektrické energie odebírané z jednotlivých stojanů a jejího rozúčtování mezi příslušné odběratele.

Vzhledem k novým technologiím a celkové koncepci ovládání elektrických zařízení bude v celé stanici snížena spotřeba elektrické energie ze stávajících 3,7 GWh/rok na 3,2 GWh/rok.

Popis projektu na stránkách objednatele

 

Projekční činnost Geodetická činnost Inženýrská činnost Copycentrum