Reference

Název stavby: Elektrizace a zkapacitnění trati vč. PEÚ Otrokovice – Zlín střed (včetně)

Objednatel: SŽDC, s.o., Stavební správa Olomouc

Hlavní inženýr projektu: Ing. Jiří Pelc

Fáze přípravy: Dokumentace pro územní rozhodnutí

Investiční náklady: cca 3,5 mld. kč

Termín realizace: plánovací období 2014 - 2020

VizualizaceElektrizace a zkapacitnění trati vč. PEÚ Otrokovice – Zlín střed (včetně)“ bude řešit vlastní elektrizaci trati včetně předelektrizačních úprav zařízení přímo související a podmiňující elektrizaci. Trať bude elektrizována stejnosměrnou soustavou 3kV ss navazující na elektrizovaný úsek trati Nedakonice – Otrokovice - Přerov. V úseku Otrokovice – Zlín střed bude trať zkapacitněna částečným zdvoukolejněním. V rámci stavby bude rovněž nově vybudována zastávka Zlín – Obchodní centrum u nákupního centra Terno a OBI.Veškeré přístupy na nástupiště budou navrženy i pro osoby se ztíženou schopností pohybu a orientace. V rámci zlepšení vlivu drážní dopravy na okolí budou dle hlukové studie navržena nová protihluková opatření, převážně protihlukové stěny. S ohledem na použití bezstykových kolejnic bude snížen vznik vibrací a hluk od projíždějících vozidel.S provozem elektrických lokomotiv dojde také k výraznému snížení prašnosti a exhalací do okolního ovzduší.

Rovněž budou modernizovány a posouzeny všechny přejezdy a navrhnuty nové způsoby zabezpečení – světelné signalizace a závory.Pokračování elektrizace a předelektrizačních úprav ze Zlína směrem na Vizovice bude součástí samostatné stavby.

Elektrizace přinese mimo jiné zvýšení traťové rychlosti, zvýšení kapacity dopravní cesty (frekvence dopravy), zlepšení komfortu pro cestující, zkrácení jízdních dob a zlepšení životního prostředí. Součástí stavby elektrizace jsou i rozsáhlé silniční stavby jako rekonstrukce křižovatky I/49 a I/55 v Otrokovicích a vybudování mimoúrovňového křížení v Zlíně Prštném.

Mapa

 

Projekční činnost Geodetická činnost Inženýrská činnost Copycentrum